จัดฟันเด็ก แบบถอดได้ (ในเด็ก) คืออะไร ? การจัดฟันแบบถอดได้ในเด็ก (Orthodontic removable appliance) เป็นการจัดฟันด้วยเครื่องมือจัดฟันชนิดที่ถอดเข้า-ออกได้ ในเด็กที่ยังมีฟันน้ำนม หรือฟันชุดผสมอยู่ โดยมีวัตถุประสงค์หลักๆ 2 ประการ ได้แก่

– เป็นการรักษา เพื่อลดความรุนแรงของความผิดปกติของการสบฟันเบื้องต้น ทำให้การรักษาในอนาคตง่ายขึ้น (Introductory orthodontic treatment)
– เป็นการรักษาเพื่อกระตุ้นหรือยับยั้ง การเจริญเติบโตของขากรรไกรในเด็ก (Growth modification) ที่มีสภาวะความผิดปกติของการสบฟันร่วมกับความผิดปกติของขากรรไกร ซึ่งในอนาคตอาจจะไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยการจัดฟันเพียงอย่างเดียวเท่านั้น มีโอกาสที่จะต้องรักษาด้วยการจัดฟันร่วมกับการผ่าตัดขากรรไกร

ตัวอย่างเครื่องมือจัดฟันแบบถอดได้ (ในเด็ก)

– Active plate : เป็นเครื่องมือจัดฟันแบบถอดได้ ที่ใช้เคลื่อนฟันง่ายๆ ไม่ซับซ้อน เช่น ฟันห่าง, ฟันซ้อนเก, ฟันสบคร่อม เป็นต้น ประกอบไปด้วยเพลท (Acrylic), Spring, ตะขอ ต่างๆ
– Twin blocks : เป็นเครื่องมือจัดฟันแบบถอดได้ที่ใช้กระตุ้นการเจริญเติบโตของขากรรไกรล่าง ในเคสที่มีความผิดปกติของขากรรไกรล่างที่เล็กกว่าปกติ
– Headgear : เป็นเครื่องมือจัดฟันแบบถอดได้ที่ใช้ยับยั้งการเจริญเติบโตของขากรรไกรบน ในเคสที่มีความผิดปกติของขากรรไกรบนที่ยื่นกว่าปกติ
– Facemask : เป็นเครื่องมือจัดฟันแบบถอดได้ที่ใช้กระตุ้นการเจริญเติบโตของขากรรไกรบน ในเคสที่มีความผิดปกติของขากรรไกรบนที่เล็กกว่าปกติ

ข้อดีของการจัดฟันแบบถอดได้ (ในเด็ก)

– ลดความรุนแรงของความผิดปกติของการสบฟันเบื้องต้น ทำให้การรักษาในอนาคตง่ายขึ้น
– เป็นการรักษา เพื่อแก้ไขความผิดปกติของสบฟันและความผิดปกติของโครงสร้างขากรรไกรเบื้องต้น
– มีการเปลี่ยนแปลงรูปหน้าและการสบฟันไปในทางที่ดีขึ้น
– ลดโอกาสผ่าตัดขากรรไกรในอนาคต

ข้อเสียของการจัดฟันแบบถอดได้ (ในเด็ก)

– อาจพบข้อจำกัดในการควบคุมการเคลื่อนฟันและการแก้ไขปัญหาการสับฟันที่ซับซ้อน
– ต้องอาศัยความร่วมมือของผู้เข้ารับการรักษา 100% เนื่องจากเป็นเครื่องมือแบบถอดได้ ที่ต้องใส่ด้วยตนเอง
– เนื่องจากเป็นเครื่องมือแบบถอดได้ ทำให้มีโอกาสแตกเสียหายหรือสูญหายได้
– อาจรู้สึกรำคาญหรือระคายเคืองได้เล็กน้อย ทำให้การพูดออกเสียงไม่ชัดในช่วงแรกที่ร่างกายยังปรับตัวไม่ได้

กรณีใด ที่จำเป็นต้องจัดฟันแบบถอดได้ (ในเด็ก)

– กรณีที่มีความผิดปกติของการสบฟันเล็กน้อย ที่ควรต้องรับการแก้ไขตั้งแต่เนิ่นๆ เช่น ฟันสบคร่อม, การสูญเสียฟันแท้ก่อนเวลาอันควร, ฟันซ้อนเกรุนแรง เป็นต้น
– กรณีที่มีความผิดปกติของการสบฟันร่วมกับความผิดปกติของขากรรไกร (Malocclusion with jaw deformity) ในเด็ก เช่น ยิ้มเห็นเหงือก, คางยื่นหรือหลุบ, ขากรรไกรบนยื่นหรือหลุบ

รายละเอียดขั้นตอนในการจัดฟันแบบถอดได้ (ในเด็ก)

นัดปรึกษาทันตแพทย์จัดฟัน
ในครั้งแรก ทันตแพทย์จัดฟันจะทำการซักประวัติ ตรวจนอกช่องปาก ได้แก่ วิเคราะห์รูปหน้า, วิเคราะห์การยิ้ม และตรวจการสบฟันอย่างละเอียด เพื่อวินิจฉัยปัญหา และวางแผนการรักษา ผู้เข้ารับการรักษาจะได้ทราบแผนการรักษาเบื้องต้น โดยทันตแพทย์จัดฟันที่ปรึกษาจะเป็นทันตแพทย์ประจำตัว ที่จะทำการรักษาไปจนเสร็จสิ้นการรักษา ทีมทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟันคลินิกทันตกรรมสไมล์ลอฟท์

ทำประวัติก่อนการรักษา
กรณีถ้าตกลงจัดฟัน ทันตแพทย์จัดฟันจะทำการพิมพ์ปากเพื่อทำแบบจำลองฟันก่อนการรักษา บันทึกถ่ายภาพใบหน้าและภายในช่องปาก วิเคราะห์ วินิจฉัยวางแผนการรักษา และ ทำเอกสารเฉพาะในเบื้องต้น รวมทั้งถ่ายภาพรังสีทั้งปาก (Panoramic film) และ ภาพรังสีใบหน้าด้านข้าง (Lateral cephalometric film)

ขั้นตอนการเคลียร์ช่องปากก่อนจัดฟัน
เป็นขั้นตอนในการเตรียมสภาพช่องปากทั่วไปให้เรียบร้อยและอยู่ในสภาพที่ดีตามแผนการรักษาของทันตแพทย์จัดฟัน ได้แก่ การอุดฟัน, การขูดหินปูน, การผ่าฟันคุด, การรักษารากฟัน, การถอนฟัน เพื่อการจัดฟัน เป็นต้น

พิมพ์ปากเพื่อทำเครื่องมือจัดฟัน
เมื่อเคลียร์ช่องปากเสร็จแล้ว ทันตแพทย์จัดฟันจะทำการพิมพ์ปากเพื่อส่งทำเครื่องมือจัดฟัน

นัดรับเครื่องมือ
ทันตแพทย์จัดฟันจะนัดรับเครื่องมือจัดฟัน หลังพิมพ์ปาก 1-2 สัปดาห์ และจะทำการสอนอธิบายวิธีการถอดใส่อย่างละเอียด ในขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่สำคัญที่ผู้เข้ารับการรักษาจะต้องมีวินัยและร่วมมือในการใส่เครื่องมืออย่างเคร่งครัด กรณีที่ผู้เข้ารับการรักษาไม่ใส่เครื่องมือตามที่ทันตแพทย์แนะนำ จะทำให้ระยะเวลาในการรักษายาวนานออกไปและไม่เป็นไปตามแผนการรักษา

ปรับเครื่องมือจัดฟัน
ทันตแพทย์จัดฟันจะนัดปรับเครื่องมือจัดฟันทุกเดือนตามแผนการรักษา โดยปกติจะใช้เวลาประมาณ 1-2 ปี

ทำรีเทนเนอร์หลังจัดฟัน
เมื่อทำการจัดฟันเสร็จแล้ว ทันตแพทย์จัดฟันจะพิจารณาพิมพ์ปากเพื่อทำ เครื่องมือคงสภาพฟัน หรือ รีเทนเนอร์ (Retainers) ในบางเคส ผู้เข้ารับการรักษาต้องทำการใส่รีเทนเนอร์อย่างมีวินัยตามที่ทันตแพทย์จัดฟันแนะนำ

ขั้นตอนการเคลียร์ช่องปากหลังจัดฟัน
เป็นขั้นตอนในการตรวจดูแลสภาพช่องปากทั่วไปให้เรียบร้อยและอยู่ในสภาพที่ดีหลังการจัดฟัน ได้แก่ การอุดฟัน, การขูดหินปูน เป็นต้น

นัดเพื่อตรวจเช็ครีเทนเนอร์และตรวจสุขภาพฟันประจำปี
โดยทั่วไปหลังถอดเครื่องมือจัดฟันแล้ว ทันตแพทย์จัดฟันจะนัดเพื่อตรวจติดตามผลการรักษาและเช็ครีเทนเนอร์ ในช่วงระยะเวลาหลังการรักษา 1 เดือน, 3 เดือน, 6 เดือน และ 1 ปี พร้อมกับการตรวจสุขภาพช่องปากประจำปี